Sommaire Chinois

397310total sites visits.

<< >>意识的造反? un clique sur le drapeau pour choisir votre langue         ARABE   ESPERENTO One vote for the entire petition – Chinese

Groupes d’Actions LFI 06-Sites et Liens MentonSanté detox!

http://vmpu.eu/adhesions-au-groupe-n1-de-sante/

http://la-desobeissance-civile.com/

http://vmpu.eu/slogans/

http://renseignez-vous.com/jaime-partager-pour-votre-sante-gagner-des-annees-de-vies-courage

http://vmpu.eu/v-m-p-u-3e-petition-pourquoi-et-comment-nous-aimer/

La vraie révolution du 14 juillet 2021 :

Le Peuple Universel vous fera confiance si vous demandez rien en échange de votre aide aux 3 pays ! Rap en 1936 l’union a permis 1 changement, en 2022 dés le 1e tour pour l’élection présidentielle pour 1 fois dans votre vie votez pour l’Union Populaire Elle aura la majorité pour changer ce monde. Car les parties politiques ont fait trop de mensonges, infiltrés par les 1 % ils sont fichus ! Il ne représente plus rien ! Ne représentent plus 1 majoritée pour la France Seul depuis 2017un programme citoyens c’est JLM ppur changer ce monde https://twitter.com/melenchon_2022

Faisons comme le Chili une nouvelle constituante !

1 la Chine 2 la Russie 3 le Vietnam doivent aider 3 pays =1 Cuba 2 le Venezuela 3 le Chili surtout ne plus attendre les dictateurs USA l’Europe etc. apporter leur nourriture et main-d’œuvre pour cultiver en bio, amis faites suivent partout et sur le net merci. Victor LFI insoumis.

Traduction du Francais du texte ci dessus : En

Divers traductionS

Chinois:

2021 7 14 日的真正革命: 如果你不求回报,来自三个国家的帮助,宇宙人民会相信你! 1936 年说唱联盟允许 1 次变动,2022 年从第一轮总统选举开始,您一生中 1 次投票支持人民联盟,它将拥有改变这个世界的多数。 因为政党造了太多的谎言,被那百分之一渗透了! 它不再代表任何东西! 不再代表法国的 1 多数 只有自 2017 年以来,公民计划是 JLM 改变这个世界 https://twitter.com/melenchon_2022 让我们像智利一样成为新的选民! 1 中国 2 俄罗斯 3 越南必须帮助 3 个国家 = 1 古巴 2 委内瑞拉 3 智利 首先不再等待独裁者美国欧洲等。 让他们的食物和劳动力有机地成长,朋友们到处都在关注,在网上谢谢你。 维克多 LFI 叛逆。

2021 Nián 7 yuè 14 rì de zhēnzhèng gémìng: Rúguǒ nǐ bù qiú huíbào, láizì sān gè guójiā de bāngzhù, yǔzhòu rénmín huì xiāngxìn nǐ! 1936 Nián shuōchàng liánméng yǔnxǔ 1 cì biàndòng,2022 nián cóng dì yī lún zǒngtǒng xuǎnjǔ kāishǐ, nín yīshēng zhōng 1 cì tóupiào zhīchí rénmín liánméng, tā jiāng yǒngyǒu gǎibiàn zhège shìjiè de duōshù. Yīn wéi zhèngdǎng zàole tài duō de huǎngyán, bèi nà bǎi fēn zhī yī shèntòule! Tā bù zài dàibiǎo rènhé dōngxī! Bù zài dàibiǎo fàguó de 1 duōshù zhǐyǒu zì 2017 nián yǐlái, gōngmín jìhuà shì JLM gǎibiàn zhège shìjiè https://Twitter.Com/melenchon_2022 ràng wǒmen xiàng zhìlì yīyàng chéngwéi xīn de xuǎnmín! 1 Zhōngguó 2 èluósī 3 yuènán bìxū bāngzhù 3 gè guójiā = 1 gǔbā 2 wěinèiruìlā 3 zhìlì shǒuxiān bù zài děngdài dúcái zhě měiguó ōuzhōu děng. Ràng tāmen de shíwù hé láodònglì yǒujī dì chéngzhǎng, péngyǒumen dàochù dōu zài guānzhù, zài wǎngshàng xièxiè nǐ. Wéi kè duō LFI pànnì.

Russe ;

Настоящая революция 14 июля 2021 года: Универсальные люди будут доверять вам, если вы ничего не попросите взамен на вашу помощь из трех стран! Рэп в 1936 году профсоюз разрешил 1 изменение, в 2022 году с 1-го тура президентских выборов 1 раз в жизни проголосуйте за Народный союз. Он получит большинство, чтобы изменить этот мир. Потому что политические партии наговорили слишком много лжи, внедрившись в 1%, они разорены! Он больше ничего не представляет! Франция больше не представляет 1 большинство Только с 2017 года гражданская программа JLM – изменить этот мир https://twitter.com/melenchon_2022 Давайте сделаем, как Чили, новую составляющую! 1 Китай 2 Россия 3 Вьетнам должен помочь 3 страны = 1 Куба 2 Венесуэла 3 Чили, прежде всего, больше не ждут диктаторов США Европа и т. Д. приносят свою еду и труд, чтобы расти органически, друзья заставили повсюду подписываться на них и благодарить вас в сети. Виктор ЛФИ мятежный.

Nastoyashchaya revolyutsiya 14 iyulya 2021 goda: Universal’nyye lyudi budut doveryat’ vam, yesli vy nichego ne poprosite vzamen na vashu pomoshch’ iz trekh stran! Rep v 1936 godu profsoyuz razreshil 1 izmeneniye, v 2022 godu s 1-go tura prezidentskikh vyborov 1 raz v zhizni progolosuyte za Narodnyy soyuz. On poluchit bol’shinstvo, chtoby izmenit’ etot mir. Potomu chto politicheskiye partii nagovorili slishkom mnogo lzhi, vnedrivshis’ v 1%, oni razoreny! On bol’she nichego ne predstavlyayet! Frantsiya bol’she ne predstavlyayet 1 bol’shinstvo Tol’ko s 2017 goda grazhdanskaya programma JLM – izmenit’ etot mir https://twitter.com/melenchon_2022 Davayte sdelayem, kak Chili, novuyu sostavlyayushchuyu! 1 Kitay 2 Rossiya 3 V’yetnam dolzhen pomoch’ 3 strany = 1 Kuba 2 Venesuela 3 Chili, prezhde vsego, bol’she ne zhdut diktatorov SSHA Yevropa i t. D. prinosyat svoyu yedu i trud, chtoby rasti organicheski, druz’ya zastavili povsyudu podpisyvat’sya na nikh i blagodarit’ vas v seti. Viktor LFI myatezhnyy.

Vietnamien :

Résultats de traduction

Cuộc cách mạng thực sự của ngày 14 tháng 7 năm 2021: Nhân dân Toàn cầu sẽ tin tưởng bạn nếu bạn không yêu cầu gì để đổi lấy sự giúp đỡ của bạn từ 3 quốc gia! Rap vào năm 1936 liên minh cho phép 1 thay đổi, vào năm 2022 từ vòng 1 cho cuộc bầu cử tổng thống cho 1 lần trong đời bạn hãy bỏ phiếu cho Liên minh bình dân. Nó sẽ có đa số thay đổi thế giới này. Bởi vì các đảng phái chính trị đã dối trá quá nhiều, bị 1% xâm nhập vào là họ bị hủy hoại! Nó không còn đại diện cho bất cứ điều gì! Không còn đại diện cho 1 đa số cho Pháp Chỉ kể từ năm 2017, một chương trình của công dân là JLM để thay đổi thế giới này https://twitter.com/melenchon_2022 Hãy để chúng tôi, giống như Chile, một thành phần mới! 1 Trung Quốc 2 Nga 3 Việt Nam phải giúp 3 nước = 1 Cuba 2 Venezuela 3 Chile trên hết không còn đợi độc tài Mỹ Âu v.v. Hãy mang theo thức ăn và sức lao động của họ để phát triển một cách hữu cơ, bạn bè đã theo dõi khắp mọi nơi và trên mạng cảm ơn bạn. Victor LFI nổi loạn.

Anglais

Résultats de traduction

The real revolution of July 14, 2021: The Universal People will trust you if you ask for nothing in exchange for your help from the 3 countries! Rap in 1936 the union allowed 1 change, in 2022 from the 1st round for the presidential election for 1 time in your life vote for the Popular Union It will have the majority to change this world. Because the political parties have made too many lies, infiltrated by the 1% they are ruined! It no longer represents anything! No longer represent 1 majority for France Only since 2017 a citizens program is JLM to change this world https://twitter.com/melenchon_2022 Let us make, like Chile, a new constituent! 1 China 2 Russia 3 Vietnam must help 3 countries = 1 Cuba 2 Venezuela 3 Chile especially no longer wait for dictators USA Europe etc. bring their food and labor to grow organically, friends made follow everywhere and on the net thank you. Victor LFI rebellious.

Espagnol ;

La verdadera revolución del 14 de julio de 2021: ¡Universal People confiará en ti si no pides nada a cambio de tu ayuda de los 3 países! Rap en 1936 el sindicato permitió 1 cambio, en 2022 de la 1ª vuelta para las elecciones presidenciales por 1 vez en su vida vota por la Unión Popular Tendrá la mayoría para cambiar este mundo. ¡Porque los partidos políticos han hecho demasiadas mentiras, infiltrados por el 1% están arruinados! ¡Ya no representa nada! Ya no representa 1 mayoría para Francia Solo desde 2017 un programa ciudadano es JLM para cambiar este mundo https://twitter.com/melenchon_2022 ¡Hagamos, como Chile, una nueva constituyente! 1 China 2 Rusia 3 Vietnam debe ayudar a 3 países = 1 Cuba 2 Venezuela 3 Chile sobre todo ya no espera a los dictadores EE. UU. Europa, etc. traen su comida y mano de obra para crecer orgánicamente, los amigos los siguen a todas partes y en la red gracias. Víctor LFI rebelde.

ARABE :

بك Universal People إذا لم تطلب أي شيء مقابل مساعدتك من البلدان الثلاثة!

الراب في عام 1936 سمح الاتحاد بتغيير واحد ، في عام 2022 من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية لمرة واحدة في حياتك ، صوت لصالح الاتحاد الشعبي. سيكون لديه الأغلبية لتغيير هذا العالم. لأن الأحزاب السياسية كذبت كثيرا ، وتغلغل بها 1٪ فدمروها! لم يعد يمثل أي شيء! لم يعد يمثل 1 أغلبية لفرنسا فقط منذ عام 2017 ، برنامج المواطنين هو JLM لتغيير هذا العالم https://twitter.com/melenchon_2022 دعونا نجعل ، مثل شيلي ، مكونا جديدا! 1 الصين 2 روسيا 3 فيتنام يجب أن تساعد 3 دول = 1 كوبا 2 فنزويلا 3 تشيلي قبل كل شيء لم تعد تنتظر الديكتاتوريين الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا إلخ. يجلبون طعامهم وعملهم لينمو عضويا ، الأصدقاء الذين يتابعونهم في كل مكان وعلى الشبكة شكرا لك. فيكتور LFI متمرد.

thawrat 14 yulyu 2021 alhaqiqiatu: sayathiq bik barnamaj Universal People ‘iidha lam tatlub ‘aya shay’ muqabil musaeadatik min albuldan althalathati! alraab fi eam 1936 samah alaitihad bitaghyir wahid , fi eam 2022 min aljawlat al’uwlaa lilaintikhabat alriyasiat limarat wahidat fi hayaatik , sawat lisalih alaitihad alshaebi. sayakun ladayh al’aghlabiat litaghyir hadha alealami. li’ana al’ahzab alsiyasiat kudhibat kathirana , wataghalghal biha 1% fadamaruha! lam yaeud yumathil ‘aya shay’in! lam yaeud yumathil 1 ‘aghlabiatan lifaransa faqat mundh eam 2017 , barnamaj almuatinin hu JLM litaghyir hadha alealam https://twitter.com/melenchon_2022 daeuna najeal , mithl shili , mukawinana jadida! 1 alsiyn 2 rusia 3 fiatnam yajib ‘an tusaeid 3 dual = 1 kuba 2 finizwila 3 tshili qabl kuli shay’ lam taeud tantazir aldiyktaturiiyn alwilayat almutahidat al’amrikiat ‘uwrubaa ‘iilakh. yajlibun taeamahum waeamalahum lianmu eudwiana , al’asdiqa’ aladhin yutabieunahum fi kuli makan waealaa alshabakat shukrana lik. fiktur LFI mutamaridin.

2018. 03. 09

Crimes de religions :Les légendes ne sont pas des vérités sur les religions, en vous fait croire au paradis, la réincarnation ce sont de faux rêves !

http://renseignez-vous.com/

Crimes de religions : Les faibles avec les religions devraient réfléchir sur les mensonges qui à l’époque qui pouvaient les exploiter ou les écrire les Religions, seules les religieux avaient de telles connaissances pour en tirer profit et pouvait les exploiter.

Crimes de religions :Les faibles, les religions vous font croire au Père Noël pour vous maintenir dans l’esclavage moderne et vous vous cachez vos peurs.

http://renseignez-vous.com/

2020. Bonjour, Les textes édités en 2005 par Victor. Nous sommes # contrôlés de la naissance à la mort ! Nous ne # combattons pas d’autre ennemi que les # erreurs, les abus d’une façon de vivre. Le moment est venu d’en changer radicalement. Telle est la # Révolution que doit accomplir la civilisation humaine de notre époque. # Récap-j-aime-partager-pour-votre-santé! vous devez chercher les liens et les textes dans mes sites, vous gagnerez des années de vie sans rien payé,Manger 100 % bio des fruits et légumes rien d’autre. il faut prendre le temps, sinon vous aurez rien! # Unis contre CODVID19 et contre la violence policière, les Masques et la # Manipulation mondiale des peuples# Ne pas croire les menteurs payés a la soldent des 1%. Un mensonge répété 10 fois devient 1 vérité répétée 1000 fois devient l’opinion publique, Comment renforcer votre humilité faites circuler dans les réseaux citoyens. #J’avais raison depuis 20 ans sur la santé. Amis camarades votre manque de volonté! Ces infos peuvent sauver votre vie. Stopper infections virales, bactériennes, intoxications alimentaires.Avec du M M S la santé doit Gagner la Guerre.Vote et Boycott. # ConventionCitoyenne pour le climat : 90% des mesures proposées déjà présentes dans l’Avenir en Commun. Macron va vider ces propositions de leur contenu. Vote et Boycott les mauvais produits. Le système #capitaliste pour se maintenir en place il sème la terreur pour diviser le peuple.# Votez pour l’union des listes citoyennes écolo de gauche, jamais plus pour un parti politique ! Tout le reste est du BLA BLA? lien:http://vmpu.eu/page-2/ . Salut. Victor.

Pas de Bla bla comme l’état !!! depuis l’année 2000….

2020. 07. 12. Victor. Bonjour à tous voir mes liens et mes sites.

#L’ immunité, c’est la capacité du corps à se défendre contre les micro-menaces telles que les virus, bactéries ou encore parasites. Concrètement, lorsque notre organisme est agressé ou se retrouve face à une dysfonction, il émet immédiatement une réponse immunitaire. https://lavenirencommun.wordpress.com/2020/01/12/le-bonheur-et-lavenir-en-commun-2/

https://lavenirencommun.wordpress.com/ http://la-desobeissance-civile.com/inscription

https://lavenirencommun.wordpress.com/a-propos/

vous avez d’autres liens dans mes sites, si vous voulez agir faites suivre et signer les pétitions. Merci.

Citoyennes et citoyens Agir pour mettre en place les contrôles à tout les niveaux pour faire respecter le programme des citoyens.

Nous devons demander dès maintenant aux municipalitées de gauche surtout celle qui ont été élues avec un programme commun participatif évolutif, d’ajouter une équipe de contrôles qui puissent exercer leur rôle. Mettre en Place :

L’écologie et la Santée plus la detox est indissociable, Le social universel sous contrôle perpétuel des citoyens à tout les niveaux avec une équipe de neuf personnes. Mettre une justice et police indépendante, au service du peuple.

# Sans les contrôles nous resteront dans l’esclavage moderne des 1% qui dirigent le monde, presque rien changera tant que nous n’avons pas les pouvoirs par les élections et la désobéissance civile. http://vmpu.eu/page-2/

http://vmpu.eu/page-2/

http://vmpu.eu/page-3/

http://www.dailymotion.com/video/xzopjw_prendre-en-main-sa-sante_lifestyle

https://lavenirencommun.wordpress.com/

http://la-desobeissance-civile.com/inscription

https://lavenirencommun.wordpress.com/a-propos/

http://www.votre-avis.net

Salutations à tous faites suivre merci. Victor.

 

Introduction : Faites suivre merci lien http://vmpu.eu/

0 # xiàng wǒ jiè shào wéi kè duō · bā ěr dá sà léi 82 suì de yōu xiù tǐ lì láo dòng zhě , 11 suì shí méi yǒu wén píng guī huà fǎ yǔ , wéi fǎ guó fú wù

Courriel : vbalda@votre-avis.net

03 # victor 和第06fi 向法國公民發出呼籲, 將是第1, 然後將其傳播到宇宙, 這將是第2n°3等。優先呼籲2019年選舉給所有從未投票登記的人在2004年年底前登記, 在那裡, 530日和52日的430日和 52, 在那裡表明了第3天的艙面, 這將是一場真正改變的社會罷工, 讓他們加入我們的 m批准所有政黨工會,

05 # 黃色背心等, 除了1% 和全國集會的領導人。在與健康不可分割的三個主題上, 在這個論壇上, 關於幸福和未來的幸福計畫和環境問題將有必要用以下編號的口號來延長普遍的兒童節拯救地球, 這些口號通過互聯網。投票。對甘地的革命! HTTP://vmpu.eu/page-1/The 的冒險只有團結才有集體和良好的意義

07 # 如果你不想出去抗議, 市場, 不再道歉, 總罷工也可以坐在家裡坐在年齡較大或較弱的人的椅子上。HTTP://vmpu.eu/

1. 法國人類和我們共同未來的這一重要時刻, 不能讓我們忘記許多其他議題, 也不能讓那些希望加入我們的人忘記, 説明我們開展活動。我們贏了! HTTP://vmpu.eu/page-1/

2 # 全球化他的政府正在改變歷史以獲得政治利益。一戰創造了全球化, 第二次戰爭建立了它的世界政府!我們對你隱瞞真相, 以保持貧困。

3 # 真正的軌跡是出售最多的軍備, 準備戰爭, 以維持資本家的政治!

4 # 君主幾十年來隱藏了為非常富有的人投資的真相, 他們的資訊和形象並沒有說花這三天對大多數人和窮人無用。數百萬公民毫無必要地死去和犧牲

5 # 1% 不希望在這個世界上和平, fi 是唯一一個為公民的和平權力而為人民提供幸福的運動, 世俗是愛國的。他們說和寫, 但在行為上做相反的是相反的。他們是騙子!

6 # 美國和歐洲的銀行家為這兩場戰爭提供了資金, 並準備了其他戰爭!這個世界上的戰爭幾乎是永久性的, 1922年和 11231111日只涉及法國!

7 # 法國人仍然處於戰爭狀態, 他們去與俄羅斯人民作戰?2018年為期3天的儀式花了多少錢?70位國家元首, 其中一些人作為我國總統, 通過備戰宣導和平, 並告訴我們要實現和平!

8 # 1% 和他們的僕人準備一支歐洲軍隊, 以更好地支援美國人!慶祝和平, 為戰爭做準備!跟我們談論和平的罪犯???

9#Les décennies de matraqu8 # 1% 和他們的僕人準備一支歐洲軍隊, 以更好地支援美國人!慶祝和平, 為戰爭做準備!跟我們談論和平的罪犯???

幾十年來酒吧和宗教的俱樂部活動留下了他們都帶我們 7 0年的高錢痕跡。這生物在沒有塑膠包裝的情況下出售。比化肥更便宜的是, 是化學食品的農業食品 HTTP://vmpu.eu/page-1/Nous 讓我們贏得 10 # 這是生物可哥21商店, 14 街的水塔在巴黎10號。看到別的了嗎?發現250參考確定水果, 新鮮蔬菜, 幹蔬菜紅豆, 小扁豆, 藜麥, 蜂蜜, 初榨油, , 咖啡磨, 葡萄酒, 甚至液體洗碗。

酒吧和宗教的時代留下了痕跡, 他們都把我們當成了一個白癡 7 0年了。這生物在沒有塑膠包裝的情況下出售。比化肥更便宜的是, 是化學食品的農業食品 HTTP://vmpu.eu/page-1/Nous 讓我們贏得 10 # 這是生物可哥21商店, 14 街的水塔在巴黎10號。看到別的了嗎?發現250參考確定水果, 新鮮蔬菜, 幹蔬菜紅豆, 小扁豆, 藜麥, 蜂蜜, 初榨油, , 咖啡磨, 葡萄酒, 甚至液體洗碗。 http://vmpu.eu/page-1/

11 # 當我出去有機雞蛋, 大蒜, 捲心菜, , 橄欖, 蘋果醋, 沙拉, 蘋果, 杏仁, 黑巧克力, 我看到購物車充滿了五顏六色的開胃菜袋, 糖果, 水果, 罐頭的屬, 是毒藥?HTTP://vmpu.eu/page-1/

我們贏得了一場戰鬥, 而不是戰爭? HTTP://vmpu.eu/page-1/Les 哈羅斯, 媒體海嘯和他們的狗守護著1% 的人誰管理著世界高金融, 他們都把我們當成了一個白癡, 把我們束縛在貧困。

13 # 哈羅斯的 rap 靠柏林牆, 直到它的倒塌, 以色列, 美國人, 所有保護他們的邊界免受移民的國家都應該得到俄羅斯人擁有的騷擾, 讓他們的倒臺! http://vmpu.eu/page-1/

14 # 人們在時間和金錢的情況下奔跑, 他們沒有花時間閱讀我們的資訊, 我們的健康提示, 改變這個世界?採取行動或融資是更加困難的!你在玩1% 的遊戲!投票 fi, 並遵循 HTTP://vmpu.eu/page-1/15 # 集體力量來改變這個世界。美國3個最富有家庭的財富在35年內增長了 6000%, 而同期美國中位收入下降了3%。在 sy 資本主義 HTTP://vmpu.eu/page-1/的明顯政治後果方面, 差距越來越大

16 # 三個最富有的人代表了最貧窮的一半人口, 即大約1.62億人?世界各地都出現了同樣的問題, 社會是否有容忍不平等的門檻?

17 # 患者以不同的方式對待自己而不支付!!! 投票 fi, 並按照

http://www.la-decroissance.com/index.php/alimentation-bio/148-le-droit-des-patients-de-se-soigner-autrement

RESISTANCES signer les pétitions FAITES SIGNER ! http://vmpu.eu/page-1/

18#LE DROIT de SAVOIR sur les BANQUES et votre ARGENT. POURQUOI et COMMENT AGIR Imposer un changement réel sous contrôle citoyens. Liens :http://vmpu.eu/page-1/

https://www.youtube.com/watch?v=ozpNRz3Pfag

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pourquoi-comment-changer-ce-monde-717.html

Agis pour1 référendum révocateur compléte le programme CHANGE ce MONDE BOYCOT les mauvais produits alimentaire chimique http://aimergudp.wordpress.com/

19 # 為什麼以及如何改變這個世界! # 人們在時間和金錢的情況下奔跑, 他們不花時間閱讀我們的資訊, 而不支付任何費用! HTTP://vmpu.eu/page-1/

20 # 第一次戰鬥是健康的重新學習吃和排毒, 以説明他的身體考慮污染, 而無需支付任何費用!投票 fi, 並按照 http://vmpu.eu/page-1/

21 # 檸檬和蜂蜜的奇跡和 alvés 這一套, 以消除癌變毒素: 蜂蜜威士卡和鋁酸 < 每次使用前, 有必要搖瓶, 把冰箱裡的添加。投票 fi 並按照 HTTP://vmpu.eu/page-1/

22 # artémisia 對抗帕盧和癌症: 每天303, 不會忘記將鐵聯繫在一起。投票 fi 並按照 HTTP://vmpu.eu/page-1/

23 # desumoum: 治療肝炎, 減少過敏, 肝臟: 每天24茶匙, 每天48粒。

請參閱我的重溫健康投票 fi, 並按照連結: http://vmpu.eu/page-1/

24 # res斷開可以説明他的身體查看污染, 而無需支付 # 檸檬和蜂蜜的奇跡: alvés 整個去除癌變毒素: 蜂蜜威士卡 + alvés 每次使用前必須搖瓶, 放入冰箱中添加。://vmpu. eu/pagechy-1/

每個公民都有權力。投票 fi 和你的購物車和你的叉子和抵制不再購買錯誤的產品為健康和氣候革命的説明, 通過您的手機, 通過每篇文章的螢幕, 把應用程式。連結 http://vmpu.eu/page-1/

https://www.facebook.com/groups/411213439253357/

26為什麼以及如何改變這個世界, 投票 HTTP://vmpu.eu/

納爾遜·曼德拉投票說: « 教育是最有力的武器, 可以用來改變世界. »

27 # 共同!!! 的未來法國將成為傳奇..。無論我們怎麼說, 社會鬥爭都是從它中汲取的主要來源…..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213997652757697&set=a.1130061934041&type=3&eid=ARA7SWEX3qLz3EdfrYYS0P_0BijxhAEq4PSv5thJqjV7yMIBFyyyWK_vfV4xSCxWBDzWqQl6D26RgwZD

https://www.change.org/p/victor-baldassare-pourquoi-et-comment-changer-ce-monde-vmpu-eu

28 # 2018-09-08 的禱告和標語19-10-18 與編號。

在現場請願 2HTTP://vmpu.eu/

29 # 只有人民的力量才會讓這種變化為你的健康..。當人們在暴風雨之下的時候, 瘋狂的人讓微妙、瘋狂的誰想到了自己的爭吵, 在共同戰鬥的核心  » 抵制!!!

30 # 網站請願 HTTP://vmpu.eu/N 在每頁的開頭: 你可以在每5頁上進行一次投票。

Vous avez signé la pétition je vous embrasse. Je tiens à vous remercier de votre intérêt pour la cause du peuple LFI et son programme,Toutes et tous contre le délit de solidarité. Toutes et tous délinquant·e·s solidaires en bande organisée.

31#Chaque citoyen a你在請願書上簽了名, 我吻你。我要感謝你對 bia 人民的事業及其方案的關心, 所有這些都是為了打擊團結罪。所有和所有不法分子團結在有組織的幫派中。

每個公民都有權力。投票 fi 和你的購物車和你的叉子和抵制不再購買錯誤的產品為健康和氣候革命的説明, 通過您的手機, 通過每篇文章的螢幕, 把應用程式。連結權力。投票 fi 和你的購物車和你的叉子和抵制不再購買錯誤的產品為健康和氣候革命的説明, 通過您的手機, 通過每篇文章的螢幕, 把應用程式。連結 HTTP://vmpu.eu/page-1/

32 # 比賽應用程式的革命

http://www.idnext.net/appli-mobile-ecocompare-dans-la-presse/

https://www.clubic.com/telecharger-fiche404348-moncaddy-liste-de-courses.html

那些尚未決斷、不情願的人, 所有不投票、從不以一種新的原始形式的人, 在整個法國都團結在一起 http://vmpu.eu/

https://lavenirencommun.wordpress.com/

rap 簡介:

0 # 我提出自己維克多巴爾達薩雷82前非常好的體力勞動, 沒有文憑歸化法語在 11, 做我的服務為法國。我用龍系統發號施令 (實際上是 ibm)。它犯了很多錯誤, 說幾內亞牛, 我無法糾正 01 # 所有的文本感謝你報告他們在紅色, 並將其發送給我在我的電子郵件地址。謝謝。

Courriel : vbalda@votre-avis.net

34 # 年輕人把你的生活掌握在自己手中, 改變你的壞習慣!2019年登記投票給 fi, 並在我的保護健康和兒童的請願中投票!

35人、小人物、窮人都希望得到立即適用的快速答案, 即使沒有錢改善日常生活。我們的第一次戰鬥是在請願中, HTTP://vmpu.eu/的第2號和第4

一個孩子死于缺乏世界上的經濟食人魚, 共同決定食人魚為他們荒謬的資本主義!讓公民重新征服我們的主權, 決定我們自己、我們的命運和我們的資源

不管是無知還是懶惰, 我們都把你當成傻瓜是的, 反對, 工人, 員工等, 所有那些自50年來各政黨沒有兌現承諾以來, 都對政策感到失望的人這個世界, 為什麼以及如何用武力實現我們的夢想!

38 # 你的飲食是你最好的良藥!像我這樣沒有毒品的生活會看到我的健康重溫!不需要合成產品, 如果你做你的花園, 你吃有機在 100%, 你將不需要額外的維生素!

39 # 所有的雞和改良產品都對你的健康有害。

40 # 最困難的事情是找到最好的有機產品修改最少和最簡單的, 看到我的9頁回顧健康閱讀它3次這段文字, 3個月的測試, 你會看到的結果!

如果你少吃 50%, 嚼了30次小口, 你就會得到很好的效果!

41 # 我勸你無論如何採取: 亞麻籽油-3倍在第3年檸檬治療全年–歐芹 = 維生素 cures 遵循路易 k hne 4個浴場的方法: 衍生物–蒸汽浴殘疾人的後備浴室太陽浴維生素 d 可能是一些鱈魚肝油的北歐人。

42 #Osez 一切。在微博上和臉譜網上跟進, 照顧好你的健康, 除了 1% 的罪犯。否則你就會活得病!你將繼續豐富1% 為窮人努力, 我們是

43 # bfm 電視臺和 chalevron 激烈的騙子對他們聲稱危險的內部下屬開戰, 他們就像產婦勒布朗一樣;媒體監督部門希望讓人相信 fi mélenchon 對未來的選舉是危險的

44 # jl méllenchon 只有在你抑鬱的時候才會堅持, 好對健康有好處, 避免大喊大叫, 如果你被送進醫院, 你只冒著在董事會之間出去的風險, 在連結中遵循我的建議。 http://vmpu.eu/

45 # 我的資訊從1號到 3+ 完整在微博上傳遞一個是有限的文字, 木星投票反對自由的法律藉口恐怖分子創造的恐怖分子為他們的戰爭飼料, 利用他們的痛苦, 連結網站 HTTP://vmpu.eu/

46 # macron 對雇傭軍雇員的這種暴力, 看看他在1016日對不折不扣的人做了什麼, 播下懷疑, 利用恐懼的形象在選舉前聲稱混亂, 把不順從的人放在 rn 不落入這些毒藥的同一個袋子裡 HTTP://vmpu.eu/

47 # 假裝獨立的正義不是為木星, 就像他對貝娜拉所做的那樣;在民調中落選, 使青年選舉不服從的戰爭報名, 隨著退休人員以第5年投票支援第六共和國, 你只會得到謊言

我們需要重新思考的策略, 鬥爭的技巧。我們需要創新才能有效。我們最終必須在那些犧牲我們的人的心目中灌輸恐懼, 這些人是不可接觸的, 但這只是一個錯誤的形象。HTTP://vmpu.eu/49 # 不會做任何事情的環境邪惡的食物, 摧毀你這場戰爭, 你會賺取它反應與你的購物車你的叉子只購買有機產品在 frac。吃100% 的當地季節的生物水果和蔬菜 + 1détox 免費 HTTP://vmpu.eu/

50 # 容易做: 1 : HTTP://vmpu.eu 不死

51 # 沒有什麼不會做的環境和邪惡吃每天的毒藥, 慢慢地摧毀你, 這場戰爭, 你會贏得它, 如果你用你的車和你的叉子只買有機產品在 frac

http://vmpu.eu

52 # 不要死更容易做3個月的試驗, 你會被說服!100% 有機水果和蔬菜附近的季節使一個花園 + 一個免費排毒看不聯繫 HTTP://vmpu.eu

53 # 容易使 bio 沒有別的。不是為了死其他的一切都改變得太多, 對你的健康不利。新聞、酒吧等給你謊言, 使一切變得更加複雜, 讓你變得更好。維克多 HTTP://vmpu.eu

54 # 3choses 不死與您的車和叉子您有一個非常大的個人力量行動你將贏取這場戰爭, 如果我們是許多我們可以建立第六共和國由您的投票 http://vmpu.eu

55 # 在所有國家或國際選舉中投票 fi;其他的都是胡說八道, 謊言讓你相信聖誕老人。在連結中, 你會有解釋和我的請願http://vmpu.eu/

Pétitions N°1 à 4 http://vmpu.eu/

56#Une 4e pétition par le http://vmpu.eu

#Pour 我們都遵循已經存在於博客中的程式補充你的願望, 你的變化或補充, 排毒和健康。與 renélien la skit:

https://www.youtube.com/watch?v=xHyJ5KGPYRg&t=8s

57他們不提供不必要的資訊來教育小人物, (像我一樣) 窮人等, 只有他們的經濟利益計算, 他們不會切斷他們的分支! http://vmpu.eu/

58 #si 我們都和你的球童和叉子在一起你可以改變這個世界!!!都在街上像在世界盃上一樣, 投票在請願中的連結為你的健康!謝謝。 http://vmpu.eu/

59# Lien du SITE :

Santé-À faire circuler sans modération dans les réseaux citoyens.

http://www.la-decroissance.com/index.php/152-recap-sur-9-pages-j-aime-partager-pour-votre-sante 

http://www.la-decroissance.com/index.php/conferences/221-objet-trouver-une-solution-a-mon-probleme

Je pense qu’il va falloir que nous fassions les choses nous-mêmes…

#PlanificationEcologique

https://twitter.com/i/status/1046120884719800320

Union Européenne, 08- Politique française – Souveraineté du peuple http://vmpu.eu/

新時代孩子們能給出自己意見的教育, 你的孩子是在15歲的時候在請願書中投票的。

61拉和平和不戰爭, 投票給它和所有的幸福;北約和歐洲仍在準備為戰爭武裝的鎮壓戰爭的標誌。

http://vmpu.eu/新時代孩子們能給出自己意見的教育, 你的孩子是在15歲的時候在請願書中投票的。

61拉和平和不戰爭, 投票給它和所有的幸福;北約和歐洲仍在準備為戰爭武裝的鎮壓戰爭的標誌。

HTTP://vmpu.eu/

62 # 你的承諾是至關重要的成功的第六共和國把每天的方案實踐的共同;錢不應該成為障礙嗎?

63 # 所有的聯合贏得這場革命的共識和

62 # 你的承諾是至關重要的成功的第六共和國把每天的方案實踐的共同;錢不應該成為障礙嗎?

63 # 所有的曼聯都以共識和 HTTP://vmpu.eu/贏得這場革命

那些希望達成共識的人: 右下角、協會、綠色和平組織的 attacfi , 每週一次關注 v 的請願。先生。p. u. 給你所有的連絡人, 在微博上, 臉譜上, 如果可能的話, youtubehttp://vmpu.eu/

65#PlanificationEcologique

https://twitter.com/i/status/1046120884719800320

66 # 第四個請願 HTTP://vmpu.eu/for 我們所有人遵循已經存在於博客中的程式, 並補充你對更改或添加的願望。

https://www.youtube.com/watch?v=kcMMZ7QRnY8

Liens: 1 rené 2 victor 3vmpu

rené pour votre santé

https://www.youtube.com/watch?v=xHyJ5KGPYRg

JLM https://www.dailymotion.com/video/x2okev9

Clémentine Autain

https://www.youtube.com/watch?v=ZxwgpnyWj4w

Insoumis Bestien Lachaud

https://www.youtube.com/watch?v=HivWZUqRSZU

Melenchon la ville

https://www.youtube.com/watch?v=MROgbGkm1KI

Mélenchon sur le «  take news « 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q-CwQvrsmk

Mélenchon sur la loi « Avenir professionnel »

https://www.youtube.com/watch?v=Dkbm2USLX2A

Mélenchon

https://www.youtube.com/watch?v=-Q-CwQvrsmk

Video victor pour votre santé

https://www.youtube.com/watch?v=tbX9Xme7pAk&t=17s

Video victor pour votre santé

https://www.dailymotion.com/video/xzopjw

Adrien Quatennens

https://www.youtube.com/watch?v=RJhV9zbe898

François Ruffin

https://www.youtube.com/watch?v=iKX1fhKlZ4Y

https://www.facebook.com/

Site victor pour votre santé

http://www.la-decroissance.com/index.php/homepage/152-

維克多網站為您的健康

9頁外的回收站目標為您的健康而共用

貧窮計畫沒有錢沒有計劃從胡說八道!!!

發動一場新的戰爭, 我們將收穫我們在 HTTP://vmpu.eu/播下的選票

如果我們都和你的球童和叉子在一起你可以改變這個世界!!!所有的人都在街上, 為你的健康投票! http://vmpu.eu/

69 # 共識成功, 不服從1% 的法案的幸福和未來的共同點, 讓發現和投票的運動為你的孩子的健康!918日和109日都在街上!!!

HTTP://vmpu.eu/

70 # 1 點擊投票。甘地革命!勝利的炸彈!世界公民一起我們可以實現我們的夢想!

http://vmpu.eu/

http://www.la-decroissance.com/index.php/conferences/305-une-bombe-pour-la-victoire-un-vrai-changement-revolution-citoyenne-a-la-gandhi

連結在:

Http://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/303-les-complots-et-l-opinion-sa-ce-travail..

71 # 以協商一致的方式採取行動, 以取得成功。公民使命戰爭與甘地給你手段它是您它現在反對毒物反對全球化投票 HTTP://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/303-les-complots-et-l-opinion-sa-ce-travail..

72 # 以共識的方式與那些想要對抗1% 成功的1% 的人成功, 在歐洲和世界的現代運動中, 在宇宙中, 公民使命, 因為在甘地的戰爭給了你這意味著它是你, 它現在是反對日常毒藥反對全球化投票在請願!

http://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/303-les-complots-et-l-opinion-sa-ce-travail …

73 # 革命甘地!勝利的炸彈!世界公民在一起, 我們可以實現我們的夢想, 如果你讀更多的炸彈是在連結或檔下面!為你的生存, act, 投票, 感謝你的勇氣, HTTP://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/303-les-complots-et-l-opinion-sa-ce-travail..

74 # 1 點擊投票。甘地革命!勝利的炸彈!世界公民一起我們可以實現我們的夢想!

http://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/303-les-complots-et-l-opinion-sa-ce-travail

2018.0811.75 # 現在歐洲的人們, 我們將改變一切!團結所有反對陰謀的人!法國在藍色為人民杯套房連結: HTTP://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/303-les-complots-et-l-opinion-sa-ce-travail

76 # 贏得世界盃健康與: 控制幸福: 如果人們有同樣的魔咒, 無知, 或恐懼??? 我們更好地理解媒體的虛假資訊

Http://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/304-si-les-gens-avaient-les-memes-envoutements

77 # 贏取世界盃健康以陰謀和觀點它這工作???

在公民網路中不加節制地流通。

http://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/303-les-complots-et-l-opinion-sa-ce-travail

FAITES VOTEZ INSOUMIS pour le changement pour votre santé et implanter la constituante votre guerre !

https://www.facebook.com/lems.hoss/videos/10157397370597004/UzpfSTcxNjkxNzAwMzoxMDE1NzM5NzM3MzkwNzAwNA/

只有人民的力量才會讓這種變化對你的健康…..

http://www.la-decroissance.com/index.php/faites-decouvrir-et-profiter/302-seule-la-force-du-peuple-permettra-ce-changement-pour-votre-sante

79 # 現在歐洲的人民!行動起來植入第一個成分!

https://www.facebook.com/IglesiasTurrionPablo/photos/a.601250043280739.1073741825.414809308591481/2071794462892949/?type=3&theater

80 # 行情: « 在每個人的努力和優雅中, 所有的幸福都會閃現出來, 直到我們畫一個在邊界上傾瀉和溢出的東西在一百倍的時間裡改變自己, 在牆壁和所有的屏障上, 都是百倍耳鼻萬特螢火蟲!81 #–一個是為了讓所有人都能實現希望, 另一種是為了保證這種美對抗對立力量的規模。»作家馬丁尼克爾·查莫伊索本週四發起了聲援世界移民的號召。« 詩人宣言« , 以邀請抵制不容忍、種族主義、仇外心理和對他人的冷漠。

82 # < 總是提醒人們, 我們世界的弊病和愚蠢正在把它們的根源根植于我們個人的痛苦中。這是非常令人鼓舞的http://vmpu.eu/

83 # 和撫慰意識到, 治癒自己的傷口不僅給我們的生活帶來解放, 而且治癒人類的創傷 > 重複10次的謊言成為一個真理, 重複1000次成為輿論。ton-aviss. commatic:/vmpu. eu/25

如果我們都知道的話!我們 #les 比想像的要近? HTTP://vmpu.eu/Https://www.youtube.com/embed/tyaEQEmt5ls

羅斯福的政策 « 任何涉及政治的都不是隨機的! »讓我們確保政治中發生的一切都被很好地程式設計了

f. d. 羅斯福

1871815日的一封信中, 派克向開悟者的統治者馬齊尼提出了一個計畫, 它大致策劃了三次世界大戰來征服世界, 以建立 « 新的世界秩序« 

86 # 2017年組織管理和控制講習班及其方案: 一個人領導更多獨裁講習班的優勢http://vmpu.eu/

# 談論我很抱歉我們從出生到死亡都在控制之下的權利, 在犧牲地球和孩子的未來方面有更多的快樂, 我為你感到羞愧我為你付出了82年的時間我繼續為未來而奮鬥 HTTP://vmpu.eu/

88 # 總罷工新形式坐在單獨或小組在村莊在一些地方等。即使有孩子, 000, HTTP://vmpu.eu/

如果你不想出去抗議, 市場, 不再道歉, 總罷工也可以坐在家裡的椅子上, 為年齡較大或較弱的人。 http://vmpu.eu/

成就有史以来力完成,如切·格瓦拉或加里波第;要建立一个普遍的社会已经接管。 按照甘地的意见,马丁·路德·金,以及愤怒的斯特凡·埃塞尔。 一起写本地程序,国家,国际和新的政治类,随着监管链控制在其永动机大家的发言有公民真正的民主的方法。

01.03.2017你好,

主题:关于参与请愿解释运动的名称和真正的改变它的公民的计划。

做一个真正的改变!

在你的世界法正在运行!

不可能是一个事实,即一小时的对手! – 一个可以实现梦想的所有公民…

反叛的法国让 – 吕克·梅朗雄凭借其公民和程序

  1. 03. 2017 Nǐ hǎo,zhǔtí: Guānyú cānyù qǐngyuàn jiěshì yùndòng de míngchēng hé zhēnzhèng de gǎibiàn tā de gōngmín de jìhuà.Zuò yīgè zhēnzhèng de gǎibiàn!Zài nǐ de shìjiè fǎ zhèngzài yùnxíng!Bù kěnéng shì yīgè shìshí, jí yī xiǎoshí de duìshǒu! – Yīgè kěyǐ shíxiàn mèngxiǎng de suǒyǒu gōngmín…Fǎnpàn de fàguó ràng – lǚ kè·méi lǎngxióng píngjiè qí gōngmín hé chéngxù

公民过渡议会

<这里是形式,参与所有的第二信访的描述放在网站..评论有义务在该网站注册。计数器感谢各等每个类别和投票进行监控。名称-Ville的监控链条。此消息确实,我们用来生成我们的电子通讯的发送。>维克多。

Gōngmín guòdù yìhuì

<zhèlǐ shì xíngshì, cānyù suǒyǒu de dì èr xìnfǎng de miáoshù fàng zài wǎngzhàn.. Pínglùn yǒu yìwù zài gāi wǎngzhàn zhùcè. Jìshùqì gǎnxiè gè děng měi gè lèibié hé tóupiào jìnxíng jiānkòng. Míngchēng-Ville de jiānkòng liàntiáo. Cǐ xiāoxi quèshí, wǒmen yòng lái shēngchéng wǒmen de diànzǐ tōngxùn de fǎ sòng. >Wéi kè duō.

为什么和如何改变世界?

公民和公民计划

项目VICTOR E代表引上胜利反对

全球化:草案更改完成

运动。永久。通用。

邮政和打坐……或者……删除…并把头部在孔(如鸵鸟)你的小孩,你将不会被感激。

缺点是:

准运动的第一个名字。

下面第二个公民项目计划(S NES)进行修改和完善。

由我们的政策,采取30年3日延迟。

我们的革命:

提出这个成功的节目的公民(S NES)。

我们的政策和行动总是有大约30年背后的决策和实施的世界政府(和300年)。

我们必须上访的道路上提前打开一扇门对公民的控制(S NES)下,真正的民主。

意识唤起;分享我们的经验,打开变革的道路上一扇门,线索来完成。 UTOPIA:梦想实现

用智慧和勇气进入性和抵制一切不好!

Gōngmín hé gōngmín jìhuà.

Wèishéme hé rúhé gǎibiàn shìjiè?

Gōngmín hé gōngmín jìhuà

xiàngmù VICTOR E dàibiǎo yǐn shàng shènglì fǎnduì

quánqiú huà: Cǎo’àn gēnggǎi wánchéng

yùndòng. Yǒngjiǔ. Tōngyòng.

Yóuzhèng hé dǎzuò…… Huòzhě…… Shānchú… Bìng bǎ tóu bù zài kǒng (rú tuóniǎo) nǐ de xiǎohái, nǐ jiāng bù huì bèi gǎnjī.

Quēdiǎn shì:

Zhǔn yùndòng de dì yī gè míngzì.

Xiàmiàn dì èr gè gōngmín xiàngmù jìhuà (S NES) jìnxíng xiūgǎi hé wánshàn.

Yóu wǒmen de zhèngcè, cǎiqǔ 30 nián 3 rì yánchí.

Wǒmen de gémìng:

Tíchū zhège chénggōng de jiémù dì gōngmín (S NES).

Wǒmen de zhèngcè hé xíngdòng zǒng shì yǒu dàyuē 30 nián bèihòu de juécè hé shíshī de shìjiè zhèngfǔ (hé 300 nián).

Wǒmen bìxū shàngfǎng de dàolù shàng tíqián dǎkāi yī shàn mén duì gōngmín de kòngzhì (S NES) xià, zhēnzhèng de mínzhǔ.

Yìshí huànqǐ; fēnxiǎng wǒmen de jīngyàn, dǎkāi biàngé de dàolù shàng yī shàn mén, xiànsuǒ lái wánchéng. UTOPIA: Mèngxiǎng shíxiàn

yòng zhìhuì hé yǒngqì jìnrù xìng hé dǐzhì yì qiè bù hǎo!

2

正义!这一声将他听见了吗?

返回实力打动你,以避免在现场不可逆转的和不可避免的污染!

信访M.P.U.通过简单的抗命之作!反对民主的独裁统治。

女性独自公民参与可以取消恶规则民主专政!

水可载我们的船和羊群,我们都在,或1%或牛群的99%运行。

你,因为我们与1%的力量主要制造商美国99%的民主独裁快速选择。

Zhèngyì! Zhè yīshēng jiāng tā tīngjiànle ma?

Fǎnhuí shílì dǎdòng nǐ, yǐ bìmiǎn zài xiànchǎng bùkě nìzhuǎn de hé bùkě bìmiǎn de wūrǎn!

Xìnfǎng M.P.U. Tōngguò jiǎndān de kàngmìng zhī zuò! Fǎnduì mínzhǔ de dúcái tǒngzhì.

Nǚxìng dúzì gōngmín cānyù kěyǐ qǔxiāo è guīzé mínzhǔ zhuānzhèng!

Shuǐ kě zài wǒmen de chuán hé yáng qún, wǒmen dōu zài, huò 1%huò niú qún de 99%yùnxíng.

Nǐ, yīnwèi wǒmen yǔ 1%de lìliàng zhǔyào zhìzào shāng měiguó 99%de mínzhǔ dúcái kuàisù xuǎnzé.

 

 

只有我们的联盟将没有我们运行的1%。

只有公民的参与可以承受由各级公民的控制,废除奴隶的99%的人民民主专政的坏了规矩。

生命与健康的基础就是你的饮食其次BIO生态三个相互关联的主题。

Zhǐyǒu wǒmen de liánméng jiāng méiyǒu wǒmen yùnxíng de 1%.

Zhǐyǒu gōngmín de cānyù kěyǐ chéngshòu yóu gè jí gōngmín de kòngzhì, fèichú núlì de 99%de rénmín mínzhǔ zhuānzhèng de huàile guījǔ.

Shēngmìng yǔ jiànkāng de jīchǔ jiùshì nǐ de yǐnshí qícì BIO shēngtài sān gè xiānghù guānlián de zhǔtí.

43

让你的平板革命,并签署在线请愿,已经签署了在你的周围..

想想你和我们的子孙的未来。把你的时间在使强度吃得更好和医治你!(班衍生物等M.P.U.的信息是在对所有的自然和有效的横幅健康至关重要,而无需使用化学物质。

更好的生活全部是去朝着共同利益上的所有人民的地方,地区,国家和全球改善健康状况。

我们问你,如果你有知识或接触,以帮助我们的项目的赞助,我们的信息传播到健康权没有化学品,特别是对我们的子孙的未来。

Ràng nǐ de píngbǎn gémìng, bìng qiānshǔ zàixiàn qǐngyuàn, yǐjīng qiānshǔle zài nǐ de zhōuwéi..

Xiǎng xiǎng nǐ hé wǒmen de zǐsūn de wèilái. Bǎ nǐ de shíjiān zài shǐ qiángdù chī de gèng hǎo hé yīzhì nǐ! (Bān yǎnshēng wù děng M.P.U. De xìnxī shì zài duì suǒyǒu de zìrán hé yǒuxiào de héngfú jiànkāng zhì guān zhòngyào, ér wúxū shǐyòng huàxué wùzhí.

Gèng hǎo de shēnghuó quánbù shì qù cháozhe gòngtóng lìyì shàng de suǒyǒu rénmín dì dìfāng, dìqū, guójiā hé quánqiú gǎishàn jiànkāng zhuàngkuàng.

Wǒmen wèn nǐ, rúguǒ nǐ yǒu zhīshì huò jiēchù, yǐ bāngzhù wǒmen de xiàngmù dì zànzhù, wǒmen de xìnxī chuánbò dào jiànkāng quán méiyǒu huàxué pǐn, tèbié shì duì wǒmen de zǐsūn de wèilái.

4

第二个建议草案:如果您的情况有清楚的认识:弥漫消息!

行情:在下面:Crimescontre公民AACC …

现场:http://www.la-desobeissance-civile.com/index.php/fr/

BAN转基因种子已经找到了PARADEノ<自20世纪50年代,研究人员正在对他们提交显著应激细胞工作:辐射轰击钴或γ射线或用极具侵略性的化学物质,如秋水仙碱。该应力引起的基因突变。这就是我们所说的“诱变”或突变。不久种子感兴趣的这种技术,其具有的经济上和工业上感兴趣的双重优势。国际原子能总署(IAEA)和近3000个品种的植物突变全球170不同的物种。而且近年来,诱变博士显示为木马种子规避防止条例,就目前而言,转基因作物通过制定非常严格的饭碗蔓延。如果他们从欧洲人的文本范围被明确排除这是很显然,在项目和静音植物chapperaient dvaluation债券,可追溯性和dtiquetage公民信息。对突变的植物ESEARCH开始分解成农作物用于营销。>米歇尔Dogna。

增长和过度消费导致我们对这张照片… !!!

Dì èr gè jiànyì cǎo’àn: Rúguǒ nín de qíngkuàng yǒu qīngchu de rènshi: Mímàn xiāoxi!

Hángqíng: Zài xiàmiàn:Crimescontre gōngmín AACC…

Xiànchǎng:Http://Www.La-desobeissance-civile.Com/index.Php/fr/

BAN zhuǎnjīyīn zhǒngzǐ yǐjīng zhǎodàole PARADEno<zì 20 shìjì 50 niándài, yánjiū rényuán zhèngzài duì tāmen tíjiāo xiǎnzhù yìng jī xìbāo gōngzuò: Fúshè hōngjí gǔ huò g shèxiàn huò yòng jí jù qīnlüè xìng de huàxué wùzhí, rú qiū shuǐxiān jiǎn. Gāi yìnglì yǐnqǐ de jīyīn túbiàn. Zhè jiùshì wǒmen suǒ shuō de “yòu biàn” huò túbiàn. Bùjiǔ zhǒngzǐ gǎn xìngqù de zhè zhǒng jìshù, qí jùyǒu de jīngjì shàng hé gōngyè shàng gǎn xìngqù de shuāngchóng yōushì. Guójì yuánzǐnéng zǒng shǔ (IAEA) hé jìn 3000 gè pǐnzhǒng de zhíwù túbiàn quánqiú 170 bùtóng de wùzhǒng. Érqiě jìnnián lái, yòu biàn bóshì xiǎnshì wèi mùmǎ zhǒngzǐ guībì fángzhǐ tiáolì, jiù mùqián ér yán, zhuǎnjīyīn zuòwù tōngguò zhìdìng fēicháng yángé de fànwǎn mányán. Rúguǒ tāmen cóng ōuzhōu rén de wénběn fànwéi bèi míngquè páichú zhè shì hěn xiǎnrán, zài xiàngmù hé jìngyīn zhíwù chapperaient dvaluation zhàiquàn, kě zhuīsù xìng hé dtiquetage gōngmín xìnxī. Duì túbiàn de zhíwù ESEARCH kāishǐ fēnjiě chéng nóngzuòwù yòng yú yíngxiāo.>Mǐ xiē ěr Dogna.

 

5

改进计划来改变世界!

采取行动!取得对抗民主专政的不服从!这将需要更少的时间比实施全球化,你是300年误,<坏胆固醇> 2世界大战,建立世界政府,伟大朝代的控制之下;他们使用我们就像他们的随从,以及光明高薪,到处渗透。让我们收回其经营模式BY参与公民(S-NES)为:

各级控制普遍的社会!

采取与你的命运:机芯:M.P.U.

运动。永久。通用。

消费主义时代正在消失!

醒了!对日常毒害……。你的孩子被劫持为人质…

我们希望各政党,宗教,社团等。其资源已经枯竭,接受重组。有助于建立一个强大的公民运动,良心的起义的形成;能够产生政治到公民的需求!

请愿书的标题:为什么和如何改变世界?

<< >>意识的造反?

成就有史以来力完成,如切·格瓦拉或加里波第;要建立一个普遍的社会已经接管。

按照甘地的意见,马丁·路德·金,以及愤怒的斯特凡·埃塞尔。

现在NIGHTS debouts。

跨国公司要我们死了!

必须删除协议TPP。

请愿书的标题放在网站上…?

为什么和如何改变世界?

我们需要一个全球公民动员:

简单地生活,让其他人可以简单地生活。

增长和过度消费导致我们对这张照片… !!!

Gǎijìn jìhuà lái gǎibiàn shìjiè!

Cǎiqǔ xíngdòng! Qǔdé duìkàng mínzhǔ zhuānzhèng de bù fúcóng! Zhè jiāng xūyào gèng shǎo de shíjiān bǐ shíshī quánqiú huà, nǐ shì 300 nián wù,<huài dǎngùchún > 2 shìjiè dàzhàn, jiànlì shìjiè zhèngfǔ, wěidà cháodài de kòngzhì zhī xià; tāmen shǐyòng wǒmen jiù xiàng tāmen de suícóng, yǐjí guāngmíng gāoxīn, dàochù shèntòu. Ràng wǒmen shōuhuí qí jīngyíng móshì BY cānyù gōngmín (S-NES) wèi:

Gè jí kòngzhì pǔbiàn de shèhuì!

Cǎiqǔ yǔ nǐ de mìngyùn: Jī xīn:M.P.U.

Yùndòng. Yǒngjiǔ. Tōngyòng.

Xiāofèi zhǔyìshídài zhèngzài xiāoshī!

Xǐngle! Duì rìcháng dúhài……. Nǐ de háizi bèi jiéchí wéi rénzhì…

Wǒmen xīwàng gè zhèngdǎng, zōngjiào, shètuán děng. Qí zīyuán yǐjīng kūjié, jiēshòu chóngzǔ. Yǒu zhù yú jiànlì yīgè qiángdà de gōngmín yùndòng, liángxīn de qǐyì de xíngchéng; nénggòu chǎnshēng zhèngzhì dào gōngmín de xūqiú!

Qǐngyuàn shū de biāotí: Wèishéme hé rúhé gǎibiàn shìjiè?

<< >>Yì shí de zàofǎn?

Chéngjiù yǒushǐ yǐlái lì wánchéng, rú qiè·gé wǎ lā huò jiālǐ bō dì; yào jiànlì yīgè pǔbiàn de shèhuì yǐjīng jiēguǎn.

Ànzhào gāndì de yìjiàn, mǎdīng·lù dé·jīn, yǐjí fènnù de sī tè fán·āi sài ěr.

Xiànzài NIGHTS debouts.

Kuàguó gōngsī yào wǒmen sǐle!

Bìxū shānchú xiéyì TPP.

Qǐngyuàn shū de biāotí fàng zài wǎngzhàn shàng…?

Wèishéme hé rúhé gǎibiàn shìjiè?

Wǒmen xūyào yīgè quánqiú gōngmín dòngyuán:

Jiǎndān dì shēnghuó, ràng qítā rén kěyǐ jiǎndān dì shēnghuó.

Zēngzhǎng hé guòdù xiāofèi dǎozhì wǒmen duì zhè zhāng zhàopiàn… !!!

6

GET:

1E一个普遍的宪法公民。

GET:

1E yīgè pǔbiàn de xiànfǎ gōngmín.

控制第二-UN联合项目CITIZEN(在所有级别)

Kòngzhì dì èr-UN liánhé xiàngmù CITIZEN(zài suǒyǒu jíbié)

 

3e-Une monnaie unique universelle <le Planas.>

 

第四-3薪级表<行星>。

Dì sì-3 xīn jí biǎo <xíngxīng >.


第5个工作日5小时 – 时间所有。(在宪法中已注册):每个人有义务进行体力和脑力劳动的工作。只有有机和生态产品将受国家的支持。修订采用机器人确实提供了3个小时了所有的日常工作时间…

Dì 5 gè gōngzuò rì 5 xiǎoshí – shíjiān suǒyǒu. (Zài xiànfǎ zhōng yǐ zhùcè): Měi gèrén yǒu yìwù jìnxíng tǐlì hé nǎolì láodòng de gōngzuò. Zhǐyǒu yǒujī hé shēngtài chǎnpǐn jiāng shòu guójiā de zhīchí. Xiūdìng cǎiyòng jīqìrén quèshí tígōngle 3 gè xiǎoshíliǎo suǒyǒu de rìcháng gōngzuò shíjiān…

 

免费6 – 人人享有卫生保健。去除不良药物毒害人的80%。(关于限制生育共识<比中国好>…)。

Miǎnfèi 6 – rén rén xiǎngyǒu wèishēng bǎojiàn. Qùchú bùliáng yàowù dúhài rén de 80%.(Guānyú xiànzhì shēngyù gòngshì <bǐ zhōngguó hǎo >…).

 

7-FIN国有化系统Stock的所有银行,跨国公司,土地和财产,所有的避税天堂和投机者的缺失。<不要买他们的股票; <重要:消除所有的投票权,>汇率变化(土地重新分配给所有的家庭)。(每个人都重新学习,培养自己的花园)。

7-FIN guóyǒu huà xìtǒng Stock de suǒyǒu yínháng, kuàguó gōngsī, tǔdì hé cáichǎn, suǒyǒu de bìshuì tiāntáng hé tóujī zhě de quēshī. <Bù yāo mǎi tāmen de gǔpiào; <zhòngyào: Xiāochú suǒyǒu de tóupiào quán,>huìlǜ biànhuà (tǔdì chóngxīn fēnpèi jǐ suǒyǒu de jiātíng). (Měi gèrén dōu chóngxīn xuéxí, péiyǎng zìjǐ de huāyuán).

 

8文化教育,教学,也被电视,完全免费提供给所有。业余体育运动(职业体育。(ENA删除SENA和所有私立学校删除,公平学校根据个人的能力)。

8 Wénhuà jiàoyù, jiàoxué, yě bèi diànshì, wánquán miǎnfèi tígōng jǐ suǒyǒu. Yèyú tǐyù yùndòng (zhíyè tǐyù.(ENA shānchú SENA hé suǒyǒu sīlì xuéxiào shānchú, gōngpíng xuéxiào gēnjù gèrén de nénglì).

 

9日资金来源:
一。联邦区(老国)的公平再分配的星球上的所有财富的恢复。(他们从那些谁产生它们被盗)。

9 Rì zījīn láiyuán:
Yī. Liánbāng qū (lǎo guó) de gōngpíng zài fēnpèi de xīngqiú shàng de suǒyǒu cáifù de huīfù.(Tāmen cóng nàxiē shuí chǎnshēng tāmen bèi dào).

 

湾所有制造单位简化,以及(在各领域的自我管理)的最大寿命。的恢复。

Wān suǒyǒu zhìzào dānwèi jiǎnhuà, yǐjí (zài gè lǐngyù de zìwǒ guǎnlǐ) de zuìdà shòumìng. De huīfù.

 

℃。消除不必要的。(这不是一个简单的和自然的生命所必需的任何废料)。

℃. Xiāochú bù bìyào de. (Zhè bùshì yīgè jiǎndān de hé zìrán de shēngmìng suǒ bìxū de rènhé fèiliào).

 

ð。不必要的和过去的奢侈品将成为所有公民的财产,将在博物馆。

Ð. Bù bìyào de hé guòqù de shēchǐ pǐn jiāng chéngwéi suǒyǒu gōngmín de cáichǎn, jiàng zài bówùguǎn.

 

即从出生到死亡的控件将被删除。(为了共同利益与一个卑微的生命)。

Jí cóng chūshēng dào sǐwáng de kòngjiàn jiāng bèi shānchú.(Wèile gòngtóng lìyì yǔ yīgè bēiwéi de shēngmìng).

。民主独裁和君主制电流将被删除,只有民主结构和有用的公民将是项目的准则。

. Mínzhǔ dúcái hé jūnzhǔ zhì diànliú jiāng bèi shānchú, zhǐyǒu mínzhǔ jiégòu hé yǒuyòng de gōngmín jiāng shì xiàngmù dì zhǔnzé.

 

克这些信息将成为诚实和中立的公民仍然控制下的所有公民(限制所有的酒吧在电视上9秒,广播18秒;.当月和促销品有限公司)。

Kè zhèxiē xìnxī jiāng chéngwéi chéngshí hé zhōnglì de gōngmín réngrán kòngzhì xià de suǒyǒu gōngmín (xiànzhì suǒyǒu de jiǔbā zài diànshì shàng 9 miǎo, guǎngbò 18 miǎo;. Dàngyuè hé cùxiāo pǐn yǒuxiàn gōngsī).

 

小时。删除的所有化学武器等所有军队除了警察,地方,国家和国际层面的工具(常规武器)。<作为哥斯达黎加>

Xiǎoshí. Shānchú de suǒyǒu huàxué wǔqì děng suǒyǒu jūnduì chúle jǐngchá, dìfāng, guójiā hé guójì céngmiàn de gōngjù (chángguī wǔqì). <Zuòwéi gēsīdálíjiā >

 

我。3增值税简化税收,据三薪级。同上三个电网税!

Wǒ. 3 Zēngzhí shuì jiǎnhuà shuìshōu, jù sān xīn jí. Tóngshàng sān gè diànwǎng shuì!

 

学家公民全球化和节育!

Xué jiā gōngmín quánqiú huà hé jiéyù!


ķ。废除和消除所有的边界。

Ķ. Fèichú hé xiāochú suǒyǒu de biānjiè.

删除所有的秘密:国家,卫生,军事等。

Shānchú suǒyǒu de mìmì: Guójiā, wèishēng, jūnshì děng.

 

你….
删除所有……:套房……… ..

Nǐ….
Shānchú suǒyǒu……: Tàofáng……… ..

 

在阴影巨大工作的STOP秘密:

我们必须阻止全球的大型金融朝代和统治者(如全球化罗斯柴尔德,洛克菲勒,范德比尔特,卡内基等,和他们所有的仆人),他们所有的秘密,一切都解决,卫生,免费上网,立法,环境和自由,有已经结束了。

Zài yīnyǐng jùdà gōngzuò de STOP mìmì:

Wǒmen bìxū zǔzhǐ quánqiú de dàxíng jīnróng cháodài hé tǒngzhì zhě (rú quánqiú huà luósī chái ěr dé, luòkèfēilēi, fàn dé bǐ’ěr tè, kǎ nèi jī děng, hé tāmen suǒyǒu de púrén), tāmen suǒyǒu de mìmì, yīqiè dōu jiějué, wèishēng, miǎnfèi shàngwǎng, lìfǎ, huánjìng hé zìyóu, yǒu yǐjīng jiéshùle.

 

他们攻击跨国公司的一切,大家好!STOP的TPP AACC等!

我们必须面对融资,他们的力量和他们的支持者的世界。

 

Tāmen gōngjí kuàguó gōngsī de yīqiè, dàjiā hǎo! STOP de TPP AACC děng!

Wǒmen bìxū miàn duì róngzī, tāmen de lìliàng hé tāmen de zhīchí zhě de shìjiè.

 

但是,前U.M.P或P.S(变化不大适用到处)白帽子,白帽子;若泽·博韦,EVA Joly与其他人吧!并继续有理由太可恶了!

拒绝机构的主要当事方的逻辑和委托,只有永久的控制和社会的意志为扰乱体制秩序的政治变革的公民(NES)的参与。

Dànshì, qián U.M.P huò P.S(biànhuà bù dà shìyòng dàochù) bái màozi, bái màozi; ruò zé·bó wéi,EVA Joly yǔ qítā rén ba! Bìng jìxù yǒu lǐyóu tài kěwùle!

Jùjué jīgòu de zhǔyào dāng shì fāng de luójí hé wěituō, zhǐyǒu yǒngjiǔ de kòngzhì hé shèhuì de yìzhì wèi rǎoluàn tǐzhì zhìxù de zhèngzhì biàngé de gōngmín (NES) de cānyù.

 

说话。采取行动。获得性!

不要指望持续了几十年的良好意愿!

反抗独裁民主!

真正的民主并不难授予它并赢得战斗!

我们的祖先botteraient我们的驴(他们曾流了太多的血),都留下了全部消失;所有的社会收益,除非带薪休假:他们是不敢去碰这将是一场革命!

揭秘我们的小方法。在决定采取集体所有权的力量。目前的系统是搞砸了,没有未来!

Shuōhuà. Cǎiqǔ xíngdòng. Huòdé xìng!

Bùyào zhǐwàng chíxùle jǐ shí nián de liánghǎo yìyuàn!

Fǎnkàng dúcái mínzhǔ!

Zhēnzhèng de mínzhǔ bìng bù nán shòuyǔ tā bìng yíngdé zhàndòu!

Wǒmen de zǔxiān botteraient wǒmen de lǘ (tāmen céng liúle tài duō de xuè), dōuliú xiàle quánbù xiāoshī; suǒyǒu de shèhuì shōuyì, chúfēi dài xīn xiūjià: Tāmen shì bù gǎn qù pèng zhè jiāng shì yī chǎng gémìng!

Jiēmì wǒmen de xiǎo fāngfǎ. Zài juédìng cǎiqǔ jítǐ suǒyǒuquán de lìliàng. Mùqián de xìtǒng shì gǎo zále, méiyǒu wèilái!

 

您必须参加所有关心动员或不支持所有的动作!

一个新的世界,对于一个非暴力的社会和生态的团结。

住在同楼N.A.B.调(有机农业国家协会)。

引用:“没有什么是留下来的机会,一切都是政治>!

WITH THE公民计划(S NES)

乌托邦变成了现实!

现场:http://www.la-desobeissance-civile.com

Nín bìxū cānjiā suǒyǒu guānxīn dòngyuán huò bù zhīchí suǒyǒu de dòngzuò!

Yīgè xīn de shìjiè, duìyú yīgè fēi bàolì de shèhuì hé shēngtài de tuánjié.

Zhù zài tóng lóu N.A.B. Diào (yǒujī nóngyè guójiā xiéhuì).

Yǐnyòng:“Méiyǒu shé me shì liú xiàlái de jīhuì, yīqiè dōu shì zhèngzhì >!

WITH THE gōngmín jìhuà (S NES)

wūtuōbāng biàn chéngle xiànshí!

Xiànchǎng: http://www.la-desobeissance-civile.com

缺点是:

准运动的第一个名字。

第二公民项目计划(S NES)修正和补充。

由我们的政策,采取30年3日延迟。

我们建议<M.P.U.>的名称可以收集超越全球化。

只有一个名字之外团体和政党有助于团结所有这些运动在地方,国家和国际。

Quēdiǎn shì:

Zhǔn yùndòng de dì yīgè míngzì.

Dì èr gōngmín xiàngmù jìhuà (S NES) xiūzhèng hé bǔchōng.

Yóu wǒmen de zhèngcè, cǎiqǔ 30 nián 3 rì yánchí.

Wǒmen jiànyì <M.P.U.>De míngchēng kěyǐ shōují chāoyuè quánqiú huà.

Zhǐyǒu yī gè míngzì zhī wài tuántǐ hé zhèngdǎng yǒu zhù yú tuánjié suǒyǒu zhèxiē yùndòng zài dìfāng, guójiā hé guójì.

某些无知之前尤其是对你的快乐,追逐金钱的疯狂,它让你抓狂,以自我为中心,不裂,自大,自私,你去多考虑,它是中毒您慢慢地你的饮食每天,….
信徒:说明你不是傻瓜相信你的年龄,以圣诞老人,让这个孩子,通过作用辩护

他们共同采取行动来改变这个世界,并承诺每月只有两个小时在各级控制公民的程序。

Mǒu xiē wúzhī zhīqián yóuqí shì duì nǐ de kuàilè, zhuīzhú jīnqián de fēngkuáng, tā ràng nǐ zhuā kuáng, yǐ zìwǒ wéi zhōngxīn, bù liè, zì dà, zìsī, nǐ qù duō kǎolǜ, tā shì zhòngdú nín màn man de nǐ de yǐnshí měitiān,….
Xìntú: Shuōmíng nǐ bùshì shǎguā xiàng xìn nǐ de niánlíng, yǐ shèngdàn lǎorén, ràng zhège háizi, tōngguò zuòyòng biànhù

tāmen gòngtóng cǎiqǔ xíngdòng lái gǎibiàn zhège shìjiè, bìng chéngnuò měi yuè zhǐyǒu liǎng gè xiǎoshí zài gè jí kòngzhì gōngmín de chéngxù.

 

正向谢谢…维克多。

Zhèng xiàng xièxiè… Wéi kè duō.

再次感谢您对谁签署必须达到启动您的请愿书参与性和参与性节目的人….2017-01-03-

让你的声音共鸣之前我们的星球变得越来越沉默:

Liànjiē:

Zàicì gǎnxiè nín duì shuí qiānshǔ bìxū dádào qǐdòng nín de qǐngyuàn shū cānyù xìng hé cānyù xìng jiémù dì rén…. 2017-01-03-

Ràng nǐ de shēngyīn gòngmíng zhīqián wǒmen de xīngqiú biàn de yuè lái yuè chénmò:

 

01.03.2017你好,

主题:关于参与请愿解释运动的名称和真正的改变它的公民的计划。

做一个真正的改变!

在你的世界法正在运行!

不可能是一个事实,即一小时的对手! – 一个可以实现梦想的所有公民…

反叛的法国让 – 吕克·梅朗雄凭借其公民和程序

  1. 03. 2017 Nǐ hǎo,zhǔtí: Guānyú cānyù qǐngyuàn jiěshì yùndòng de míngchēng hé zhēnzhèng de gǎibiàn tā de gōngmín de jìhuà.Zuò yīgè zhēnzhèng de gǎibiàn!Zài nǐ de shìjiè fǎ zhèngzài yùnxíng!Bù kěnéng shì yīgè shìshí, jí yī xiǎoshí de duìshǒu! – Yīgè kěyǐ shíxiàn mèngxiǎng de suǒyǒu gōngmín…Fǎnpàn de fàguó ràng – lǚ kè·méi lǎngxióng píngjiè qí gōngmín hé chéngxù

 

公民过渡议会

<这里是形式,参与所有的第二信访的描述放在网站..评论有义务在该网站注册。计数器感谢各等每个类别和投票进行监控。名称-Ville的监控链条。此消息确实,我们用来生成我们的电子通讯的发送。>维克多。

Gōngmín guòdù yìhuì

<zhèlǐ shì xíngshì, cānyù suǒyǒu de dì èr xìnfǎng de miáoshù fàng zài wǎngzhàn.. Pínglùn yǒu yìwù zài gāi wǎngzhàn zhùcè. Jìshùqì gǎnxiè gè děng měi gè lèibié hé tóupiào jìnxíng jiānkòng. Míngchēng-Ville de jiānkòng liàntiáo. Cǐ xiāoxi quèshí, wǒmen yòng lái shēngchéng wǒmen de diànzǐ tōngxùn de fǎ sòng. >Wéi kè duō.

公民和公民计划。

为什么和如何改变世界?

公民和公民计划

项目VICTOR E代表引上胜利反对

全球化:草案更改完成

运动。永久。通用。

邮政和打坐……或者……删除…并把头部在孔(如鸵鸟)你的小孩,你将不会被感激。

缺点是:

准运动的第一个名字。

下面第二个公民项目计划(S NES)进行修改和完善。

由我们的政策,采取30年3日延迟。

我们的革命:

提出这个成功的节目的公民(S NES)。

我们的政策和行动总是有大约30年背后的决策和实施的世界政府(和300年)。

我们必须上访的道路上提前打开一扇门对公民的控制(S NES)下,真正的民主。

意识唤起;分享我们的经验,打开变革的道路上一扇门,线索来完成。 UTOPIA:梦想实现

用智慧和勇气进入性和抵制一切不好!

Gōngmín hé gōngmín jìhuà.

Wèishéme hé rúhé gǎibiàn shìjiè?

Gōngmín hé gōngmín jìhuà

xiàngmù VICTOR E dàibiǎo yǐn shàng shènglì fǎnduì

quánqiú huà: Cǎo’àn gēnggǎi wánchéng

yùndòng. Yǒngjiǔ. Tōngyòng.

Yóuzhèng hé dǎzuò…… Huòzhě…… Shānchú… Bìng bǎ tóu bù zài kǒng (rú tuóniǎo) nǐ de xiǎohái, nǐ jiāng bù huì bèi gǎnjī.

Quēdiǎn shì:

Zhǔn yùndòng de dì yī gè míngzì.

Xiàmiàn dì èr gè gōngmín xiàngmù jìhuà (S NES) jìnxíng xiūgǎi hé wánshàn.

Yóu wǒmen de zhèngcè, cǎiqǔ 30 nián 3 rì yánchí.

Wǒmen de gémìng:

Tíchū zhège chénggōng de jiémù dì gōngmín (S NES).

Wǒmen de zhèngcè hé xíngdòng zǒng shì yǒu dàyuē 30 nián bèihòu de juécè hé shíshī de shìjiè zhèngfǔ (hé 300 nián).

Wǒmen bìxū shàngfǎng de dàolù shàng tíqián dǎkāi yī shàn mén duì gōngmín de kòngzhì (S NES) xià, zhēnzhèng de mínzhǔ.

Yìshí huànqǐ; fēnxiǎng wǒmen de jīngyàn, dǎkāi biàngé de dàolù shàng yī shàn mén, xiànsuǒ lái wánchéng. UTOPIA: Mèngxiǎng shíxiàn

yòng zhìhuì hé yǒngqì jìnrù xìng hé dǐzhì yì qiè bù hǎo!

正义!这一声将他听见了吗?

返回实力打动你,以避免在现场不可逆转的和不可避免的污染!

信访M.P.U.通过简单的抗命之作!反对民主的独裁统治。

女性独自公民参与可以取消恶规则民主专政!

水可载我们的船和羊群,我们都在,或1%或牛群的99%运行。

你,因为我们与1%的力量主要制造商美国99%的民主独裁快速选择。

Zhèngyì! Zhè yīshēng jiāng tā tīngjiànle ma?

Fǎnhuí shílì dǎdòng nǐ, yǐ bìmiǎn zài xiànchǎng bùkě nìzhuǎn de hé bùkě bìmiǎn de wūrǎn!

Xìnfǎng M.P.U. Tōngguò jiǎndān de kàngmìng zhī zuò! Fǎnduì mínzhǔ de dúcái tǒngzhì.

Nǚxìng dúzì gōngmín cānyù kěyǐ qǔxiāo è guīzé mínzhǔ zhuānzhèng!

Shuǐ kě zài wǒmen de chuán hé yáng qún, wǒmen dōu zài, huò 1%huò niú qún de 99%yùnxíng.

Nǐ, yīnwèi wǒmen yǔ 1%de lìliàng zhǔyào zhìzào shāng měiguó 99%de mínzhǔ dúcái kuàisù xuǎnzé.

 

 

 

只有我们的联盟将没有我们运行的1%。

只有公民的参与可以承受由各级公民的控制,废除奴隶的99%的人民民主专政的坏了规矩。

生命与健康的基础就是你的饮食其次BIO生态三个相互关联的主题。

Zhǐyǒu wǒmen de liánméng jiāng méiyǒu wǒmen yùnxíng de 1%.

Zhǐyǒu gōngmín de cānyù kěyǐ chéngshòu yóu gè jí gōngmín de kòngzhì, fèichú núlì de 99%de rénmín mínzhǔ zhuānzhèng de huàile guījǔ.

Shēngmìng yǔ jiànkāng de jīchǔ jiùshì nǐ de yǐnshí qícì BIO shēngtài sān gè xiānghù guānlián de zhǔtí.